Novartis – Oznámenie o ochrane súkromia webstránky mediedu.sk („Oznámenie o ochrane súkromia“)

 

Predkladáme vám toto Oznámenie o ochrane súkromia, pretože navštevujete webovú stránku od jednej zo spoločností skupiny Novartis. V dôsledku toho táto spoločnosť spracúva o vás také informácie, ktoré predstavujú „osobné údaje“ a Novartis považuje ochranu vašich osobných údajov a súkromia za veľmi dôležitú.

Spoločnosť Novartis Slovakia s.r.o., so sídlom Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, IČO: 36 723 304, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44016/B (ďalej len „spoločnosť Novartis“) je zodpovedná za spracúvanie Vašich osobných údajov, keďže rozhoduje o tom, prečo a ako sú spracúvané, a tým koná ako „prevádzkovateľ“. V tomto Oznámení o ochrane súkromia odkazujú pojmy „my“ alebo „nám/náš“ na spoločnosť Novartis.

Toto Oznámenie o ochrane súkromia je rozdelené na dve časti. Časť I obsahuje praktické informácie o tom, aké konkrétne kategórie osobných údajov spracúvame, keď navštevujete našu webovú stránku www.mediedu.sk, prečo a akým spôsobom tieto údaje spracúvame. Časť II obsahuje všeobecnejšie informácie o štandardných technických alebo transakčných osobných údajoch, ktoré spracúvame o návštevníkoch našich webových stránok, o právnom základe používania vašich osobných údajov, ako aj o vašich právach vo vzťahu k všetkým o vás získavaným osobným údajom.

Chceme Vás požiadať o dôkladné preštudovanie tohto Oznámenia o ochrane súkromia, a v prípade, že máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, spoločnosť Novartis na privacy.slovakia@novartis.com.
 

Časť I – Kľúčové informácie

Spoločnosť Novartis spracúva vaše osobné údaje, keď navštevujete našu webovú stránku www.mediedu.sk, ktorá je určená na multidisciplinárne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov - lekárov a sestier. Na použitie webovej stránky sa vyžaduje registrácia a prihlásenie. 

Osobné údaje, ktoré sa majú získavať

Na tento účel budeme získavať vaše nasledovné osobné údaje: 

 • meno a priezvisko vrátane titulov,
 • názov a adresa pracoviska,
 • špecializácia, 
 • e-mail,  
 • číslo registrácie (ID) zdravotníckeho pracovníka v príslušnej komore ,  
 • komentáre na fóre webovej stránky.

Tieto informácie poskytujete buď vy priamo (napr. keď vyplníte webový formulár alebo v prípade interakcie s webovou stránkou) alebo môžu byť poskytnuté tretími stranami alebo získané z dôveryhodných verejne dostupných zdrojov. 
 

Konkrétne účely, na ktoré vyžadujeme vaše osobné údaje 

Získané údaje budeme používať na nižšie uvedené účely: 

 • na vytvorenie a správu vášho užívateľského účtu na webovej stránke www.mediedu.sk,
 • na využívanie služieb súvisiacich s užívaním webovej stránky www.mediedu.sk, hlavne na účely informovania o nových vzdelávacích aktivitách na webovej stránke alebo o vzdelávacích aktivitách organizovaných spoločnosťou Novartis,
 • na prihlásenie sa na vzdelávacie aktivity na www.mediedu.sk, na základe ktorých budú lekárovi/sestre pridelené kredity.

Prosíme, vezmite na vedomie, že zhromaždené údaje môžeme tiež použiť na množstvo iných štandardných účelov (napr. na meranie používania našich webových stránok), ako je uvedené nižšie v časti II.

Tretie strany, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s nižšie uvedenými tretími stranami:

 • C4P, s.r.o. – dodávateľ služieb súvisiacich s prevádzkovaním webovej stránky www.mediedu.sk;
 • Brainsum, s.r.o. – dodávateľ služieb súvisiacich s vytvorením webovej stránky www.mediedu.sk a jej zmenami a správca webhostingu pre túto webovú stránku;
 • Slovenská lekárska komora (SLK) – profesijná organizácia lekárov, ktorá registruje kredity sústavného vzdelávania lekárov;
 • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) – profesijná organizácia sestier, ktorá registruje kredity sústavného vzdelávania;
 • prípadne iná organizácia poverená zákonom na registráciu kreditov konkrétneho zdravotníckeho pracovníka.

Prosíme, vezmite na vedomie, že možno budeme musieť zdieľať vaše údaje aj s množstvom ďalších príjemcov (napr. s iným subjektom skupiny Novartis, pokiaľ subjekt, ktorý údaje získava, nie je totožný s tým, ktorý ich používa), ale vždy za prísnych podmienok, ako je ďalej vysvetlené v časti II.

Doba uchovávania

Budeme uchovávať len vyššie uvedené osobné údaje a osobné údaje uvedené v časti II po dobu, po akú si želáte, aby bol váš účet na webovej stránke www.mediedu.sk aktívny alebo pokiaľ to od nás budú vyžadovať platné právne predpisy. 

Cookies a iné podobné technológie

Prosíme, vezmite na vedomie, že v rámci www.mediedu.sk využívame bežné súbory cookies a iné technológie na štandardné účely stanovené nižšie v časti II (napr. na zabezpečenie správneho fungovania našej webovej stránky).

Určené kontaktné miesto

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov vo vyššie uvedenom kontexte, kontaktujte, prosím, spoločnosť Novartis na privacy.slovakia@novartis.com.

 

Časť II – Všeobecné informácie

Druhá časť tohto Oznámenia o ochrane súkromia podrobnejšie uvádza, v akom kontexte spracúvame vaše osobné údaje a objasňuje s tým súvisiace vaše práva a naše povinnosti.

1. Na akom základe používame Vaše osobné údaje?

Nebudeme spracúvať vaše osobné údaje, ak pre daný účel nemáme vhodný právny základ. Preto budeme vaše osobné údaje spracúvať výlučne:

 • ak sme obdržali váš predchádzajúci súhlas;
 • ak je spracúvanie nevyhnutné na výkon našich zmluvných povinností voči vám alebo na prijate predzmluvných krokov na vašu žiadosť;
 • ak je spracúvanie potrebné na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností alebo je všeobecne dovolené právnymi predpismi; alebo
 • ak je spracúvanie nevyhnutné z hľadiska našich oprávnených záujmov a nemá neprimeraný dopad na vaše záujmy alebo základné práva a slobody.

Prosíme, vezmite na vedomie, že pri spracúvaní vašich osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu sa vždy snažíme o udržanie rovnováhy medzi našimi oprávnenými záujmami a vaším súkromím. Príkladmi takýchto „oprávnených záujmov“ sú činnosti v oblasti spracúvania údajov uskutočňované:

 • s cieľom využívať nákladovo efektívne služby (napr. sa môžeme rozhodnúť pre používanie určitých platforiem na spracúvanie údajov ponúkaných dodávateľmi);
 • s cieľom poskytovať informácie o sústavnom vzdelávaní dostupnom na našej webstránke a ďalšom obsahu; 
 • s cieľom predchádzať podvodom alebo trestnej činnosti, zneužitiu našich služieb, ako aj z dôvodu bezpečnosti našich informačných systémov, architektúry a sietí;
 • s cieľom predať ktorúkoľvek časť nášho podnikania alebo s tým súvisiacich aktív, prípadne s cieľom umožniť celkovú alebo čiastočnú akvizíciu nášho podnikania alebo aktív treťou stranou; a
 • s cieľom splniť naše podnikové ciele a ciele v oblasti sociálnej zodpovednosti (zahŕňajúc efektívne globálne riadenie obchodných činností v rámci skupiny Novartis, predovšetkým zdieľaním údajov medzi jednotlivými členmi).

V prípadoch, keď právne predpisy od spoločnosti Novartis vyžadujú spracúvanie vašich osobných údajov, je ich poskytnutie vašou zákonnou povinnosťou. V ostatných prípadoch môže byť ich poskytnutie nevyhnutné na účely splnenia zmluvného dojednania medzi vami a spoločnosťou Novartis. Vo zvyšných prípadoch je poskytnutie vašich osobných údajov dobrovoľné, avšak v prípade ich neposkytnutia spoločnosť Novartis nemusí byť schopná realizovať vyššie popísané aktivity a činnosti na účely našej vzájomnej spolupráce.
 

2. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sú poskytované?

Nebudeme predávať, zdieľať ani iným spôsobom prenášať vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré nie sú uvedené v tomto Oznámení o ochrane súkromia.

V priebehu našich činností a na tie isté účely, ako sú stanovené v tomto Oznámení o ochrane súkromia, môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené alebo poskytnuté tretím stranám uvedeným vyššie v časti I tohto Oznámenia o ochrane súkromia, a nižšie uvedeným kategóriám príjemcov, a to podľa toho, či tieto údaje na dosiahnutie týchto účelov naozaj potrebujú poznať: 

 • naši zamestnanci (vrátane zamestnancov, oddelení alebo iných spoločností skupiny Novartis);
 • naši ďalší dodávatelia a poskytovatelia služieb, ktorí nám poskytujú výrobky a služby;
 • naši poskytovatelia informačných systémov, poskytovatelia služieb na báze platformy cloud, poskytovatelia databáz a konzultanti;
 • naši obchodní partneri, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby spoločne s nami; 
 • akákoľvek tretia strana, vo vzťahu ku ktorej uskutočníme postúpenie alebo nováciu akýchkoľvek našich práv alebo povinností; a
 • naši poradcovia a externí právnici v kontexte predaja alebo prevodu ktorejkoľvek časti nášho podnikania alebo s tým súvisiacich aktív.

Vyššie uvedené tretie strany sú zmluvne viazané chrániť dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Akýkoľvek vnútroštátny a/alebo medzinárodný dozorný orgán, orgán činný v trestnom konaní prípadne orgán presadzujúci právo, verejný orgán alebo súd môže mať prístup k vašim osobným údajom alebo mu môžu byť vaše údaje poskytnuté, v prípade, že máme povinnosť tak učiniť v zmysle platných zákonov alebo predpisov, resp. na žiadosť týchto orgánov.

Osobné údaje, ktoré od vás získavame, môžu byť tiež spracúvané, sprístupnené alebo uložené v inej krajine, ako je krajina sídla spoločnosti Novartis, ktorá nemusí poskytovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov.

Ak prenesieme vaše osobné údaje externým spoločnostiam v iných jurisdikciách, zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov prostredníctvom (i) uplatnenia takej úrovne ochrany údajov/súkromia, akú si vyžadujú právne predpisy vzťahujúce sa na spoločnosť Novartis, (ii) tým, že budeme konať v súlade s našimi politikami a zásadami a, (iii) pokiaľ ide o spoločnosť Novartis so sídlom na území Európskeho hospodárskeho priestoru (čo zahŕňa členské štáty EÚ a tiež Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, ďalej ako „EHP“), ak nie je uvedené inak, prenos vašich osobných údajov sa realizuje na báze štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou. Môžete požiadať o dodatočné informácie v súvislosti s medzinárodnými prenosmi osobných údajov a získať kópiu primeraných záruk zavedených v rámci uplatňovania vašich práv, ako je stanovené nižšie v časti 6 nižšie.

Pokiaľ ide o prenosy osobných údajov v rámci skupiny, skupina Novartis prijala Záväzné vnútropodnikové pravidlá („Binding Corporate Rules“), čo je systém zásad, pravidiel a nástrojov, ustanovených európskym právom, v snahe zabezpečiť účinnú úroveň ochrany údajov v súvislosti s prenosmi osobných údajov mimo územia EHP a Švajčiarska. Prečítajte si viac o Záväzných vnútropodnikových pravidlách skupiny Novartis kliknutím na odkaz https://www.novartis.com/privacy-policy/novartis-binding-corporate-rules-bcr.

3. Ako chránime vaše osobné údaje?

Prijali sme náležité technické a organizačné opatrenia na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov.

Tieto opatrenia zohľadňujú:

 1. súčasný stav technológie;
 2. náklady spojené s jej zavedením;
 3. povahu údajov; a
 4. riziko spracúvania.

Účelom týchto opatrení je chrániť osobné údaje pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo zmenením, náhodnou stratou, neoprávneným poskytnutím alebo prístupom a voči iným protiprávnym formám spracúvania.

Okrem toho pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi dodržiavame nasledovné povinnosti:

 • získavame a spracúvame len osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a nie nadbytočné, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov; a
 • zabezpečujeme, aby vaše osobné údaje zostali aktuálne a presné (čo sa týka druhého bodu, môžeme vás požiadať o potvrdenie vašich osobných údajov, ktoré máme k dispozícii a tiež vás vyzývame, aby ste nás sami informovali v prípade akejkoľvek zmeny vašich osobných pomerov, čo nám umožní zabezpečiť aktualizáciu vašich osobných údajov); a
 • ak by sme spracúvali akékoľvek citlivé údaje o vás, ktoré ste poskytli dobrovoľne, v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov a presne tak, ako je vyžadované na príslušné vyššie uvedené účely, k údajom bude mať prístup a spracúvať ich výlučne príslušný personál, za ktorý zodpovedá jeden z našich zástupcov, podliehajúci povinnosti služobného tajomstva alebo dôvernosti. 

4. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli získané alebo na dodržanie zákonných, prípadne regulačných požiadaviek.

Pokiaľ nie je uvedené inak v časti I tohto Oznámenia o ochrane súkromia, doba uchovávania je 18 mesiacov od posledného použitia webovej stránky, resp. vášho prístupu k nim. Po uplynutí tejto lehoty sa vaše osobné údaje odstránia z našich aktívnych systémov.

Pokiaľ ide o uschovávanie údajov o absolvovanom sústavnom vzdelávaní zdravotníckeho pracovníka, tieto uschovávame po dobu uloženú platnými právnymi predpismi na účely preukázania obsahu vzdelávania a evidencie prezencie. Doba uschovávania je desať rokov po roku, v ktorom bolo vzdelávanie absolvované.

5. Ako používame cookies a iné podobné technológie na našich webových stránkach?

5.1 Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa zasielajú do vášho počítača, keď navštívite naše webové stránky. Používame cookies na vyššie uvedené účely a v súlade s týmto Oznámením o ochrane súkromia.

Nepoužívame cookies na sledovanie jednotlivých návštevníkov alebo na vašu identifikáciu, ale na získanie užitočných poznatkov o spôsobe, ako sa používajú naše webové stránky tak, aby sme ich mohli ďalej zlepšovať pre našich používateľov. Osobné údaje vygenerované prostredníctvom cookies sa získavajú v pseudonymizovanej forme. 

Okrem cookies uvedených v časti I tohto Oznámenia o ochrane súkromia, môžeme tiež používať najmä tieto typy bežných cookies: 

 • súbory cookies na prispôsobenie užívateľského rozhrania (t. j. cookies, ktoré si pamätajú vaše preferencie);
 • overovacie súbory cookies (t. j. cookies, ktoré vám umožňujú opustiť naše webové stránky a vrátiť sa ne bez potreby vašej opätovnej autentifikácie);
 • cookies prehrávača videa (t. j. cookies, ukladajúce údaje potrebné na opätovné prehrávanie video alebo audio obsahu, a uchovávajúce vaše nastavenia);
 • analytické súbory cookies prvej strany (t. j. cookies, ktoré si pamätajú vami navštívené stránky a poskytujú informácie a vašej interakcii s týmito stránkami);
 • analytické súbory cookies tretích strán (t. j. cookies od dodávateľov tretích strán, sledujúce štatistiky našich webových stránok a naopak).  

Prosíme, vezmite na vedomie, že môžete váš prehliadač upraviť tak, aby vám oznámil, keď sú mu cookies zasielané. Ak si neželáte prijímať cookies, môžete ich tiež úplne odmietnuť aktivovaním príslušných nastavení vášho prehliadača. Okrem toho môžete cookies, ktoré už boli zaslané, vymazať. 

Viac informácií o tom, ako spravovať cookies na vašom zariadení, získate prostredníctvom funkcie „Pomocník“ vášho prehliadača alebo na stránke www.aboutcookies.org, kde sa nachádzajú komplexné informácie o spôsobe, ako postupovať v prípade jednotlivých prehliadačov (hypertextový odkaz je externý).

5.2 Iné technológie

Na zber a spracúvanie vašich osobných údajov na rovnaké účely, ako sú uvedené vyššie, môžeme v rámci našich webových stránok používať aj iné technológie, vrátane:

 • internetových „tagov“ (ako tagy činnosti („action tags“), súbory GIF tvorené jedným pixelom, čisté súbory GIF, neviditeľné súbory GIF a 1-po-1 GIF, čo sú technológie umožňujúce nám sledovať prístupy užívateľov); a
 • technológia Adobe Flash (vrátane technológie Flash Local Shared Objects, pokiaľ si neupravíte vaše nastavenia inak).

6. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Môžete si uplatniť nižšie uvedené práva v rámci podmienok a obmedzení stanovených právnymi predpismi:

 • právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a, ak sa nazdávate, že akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú, sú nesprávne, zastarané alebo neúplné, právo požadovať ich opravu alebo aktualizáciu;
 • právo žiadať o vymazanie vašich osobných údajov alebo ich obmedzenie pri určitých kategóriách spracúvania;
 • právo kedykoľvek odvolať váš súhlas, bez ovplyvnenia zákonnosti spracúvania osobných údajov pred takýmto odvolaním;
 • právo v celom rozsahu alebo čiastočne namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • právo namietať voči priamej marketingovej komunikácii; a
 • právo požadovať ich prenosnosť, t. j. požadovať, aby sa vám osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, vrátili alebo sa preniesli inej osobe podľa vášho výberu, a to v štruktúrovanom, obvykle používanom a strojovo čitateľnom formáte bez akýchkoľvek prekážok z našej strany,  pri zachovaní dôvernosti z vašej strany.

Prosíme, vezmite však na vedomie, že za určitých okolností môže vaše odmietnutie akceptovať cookies alebo nastavenie vášho prehliadača ovplyvniť váš zážitok z prehliadania a zabrániť vám v použití určitých funkcionalít v rámci našich webových stránok. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete poslať e-mail na privacy.slovakia@novartis.com. Pri vybavení žiadosti od vás môžeme požadovať poskytnutie naskenovanej kópie vášho preukazu totožnosti na účely identifikácie, pričom sa rozumie, že takéto údaje použijeme len na overenie vašej totožnosti a naskenovanú kópiu si po ukončení overovania neponecháme . Pri zasielaní takejto naskenovanej kópie prosím v rámci nej nezabudnite odstrániť/vymazať vašu fotografiu, ako aj rodné číslo alebo akýkoľvek údaj tohto typu.   

V prípade vašej nespokojnosti s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, sa prosím s vašou žiadosťou obráťte na našu zodpovednú osobu (Data Protection Officer) na global.privacy_office@novartis.com, ktorý váš podnet prešetrí. 

Okrem vašich vyššie uvedených práv máte v každom prípade tiež právo podať sťažnosť na príslušné úrady na ochranu údajov. 
 

7. Aké technické a transakčné údaje môžeme o vás zhromažďovať?

7.1 Kategórie technických a transakčných údajov

Okrem informácií, zhromaždených o vás v zmysle časti I tohto Oznámenia o ochrane súkromia, môžeme počas toho, ako používate naše webové stránky, o vás získavať rôzne druhy štandardných technických a transakčných údajov, potrebných na zabezpečenie správneho fungovania našich webových stránok, vrátane: 

 • informácií týkajúcich sa vášho prehliadača a zariadenia (napr. doména poskytovateľa internetových služieb, typ a verzia prehliadača, operačný systém a platforma, rozlíšenie obrazovky, výrobca a model zariadenia); 
 • štatistík ohľadom vášho používania webovej stránky (napr. informácie o navštívených stránkach, vyhľadávané informácie, čas strávený na našich webových stránkach); 
 • údajov o používaní (t. j. dátum a čas prístupu na naše webové stránky, stiahnuté súbory); 
 • všeobecnejšie, akýchkoľvek informácie, ktoré nám poskytnete pri používaní našej webovej stránky.

Prosím, berte na vedomie, že nebudeme vedome získavať, používať ani sprístupňovať osobné údaje maloletých osôb mladších ako 16 rokov bez získania predchádzajúceho súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.

7.2 Prečo zhromažďujeme technické a transakčné údaje?

Vždy spracúvame vaše osobné údaje na konkrétne účely a spracúvame len osobné údaje, ktoré sú relevantné na dosiahnutie tohto účelu. Okrem účelov, ktoré vám už boli oznámené v časti I tohto Oznámenia o ochrane súkromia, spracúvame tiež vaše osobné údaje, získané počas vášho používania našej webovej stránky, na nižšie uvedené štandardné účely:

 • spravovanie používateľov (napr. registrácia, správa účtu, odpovedanie na otázky a poskytovanie technickej podpory);
 • spravovanie a zlepšovanie našej webovej stránky (napr. diagnostikovaním problémov so serverom, optimalizovaním návštevnosti, podľa potreby integrovaním a optimalizovaním webovej stránky);
 • meranie používania našej webovej stránky (napr. vypracovaním štatistiky o návštevnosti, zhromažďovaním informácií o správaní používateľov a o nimi navštívených stránkach);
 • zlepšovanie vašej skúsenosti s webovou stránkou a prispôsobovanie obsahu vaším potrebám  (napr. zapamätaním si vašich volieb a preferencií, používaním cookies);
 • zlepšovanie kvality našich služieb a rozšírenie našich podnikateľských aktivít;
 • monitorovanie a predchádzanie podvodom, neoprávneným zásahom a inému prípadnému zneužitiu vo vzťahu k našej webovej stránke;
 • odpovedanie na úradné žiadosti zo strany verejného alebo súdneho orgánu, ktorý má na to povolenie;
 • spravovanie našich IT zdrojov, vrátane riadenia infraštruktúry a kontinuity podnikateľskej činnosti;
 • ochrana hospodárskych záujmov spoločnosti a zabezpečenie dodržiavania predpisov a podávania správ (ako napríklad dodržiavanie našich zásad a miestnych zákonných požiadaviek, daní a zrážok, riešenie údajných prípadov zneužitia právomocí alebo podvodu; výkon auditov a obhajoba v rámci súdnych sporov);
 • archivácia a vedenie záznamov; a
 • akékoľvek iné účely stanovené zákonom a orgánmi verejnej moci.

8. Ako vás budeme informovať o zmenách v našom Oznámení o ochrane súkromia?

Vopred vás upovedomíme o akýchkoľvek budúcich zmenách alebo doplneniach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, ako je opísané v tomto Oznámení o ochrane súkromia, a to formou individuálneho oznámenia prostredníctvom našich obvyklých komunikačných kanálov (napr. e-mailom), ako aj prostredníctvom našej webovej stránky (pomocou banerov, pop-up okien alebo iných oznamovacích mechanizmov).