Pravidlá a podmienky používania

 

1. Súhlas

Váš prístup na túto webovú stránku a jej používanie podliehajú nižšie uvedeným pravidlám a podmienkam používania („Pravidlá a podmienky používania“) a všetkým platným všeobecne záväzným právnym predpisom. Prístupom na túto webovú stránku a jej prehliadaním bez obmedzenia a výhrad súhlasíte s týmito Podmienkami a pravidlami používania. Ste si vedomý/á, že akékoľvek iné dohody, ktoré sa týkajú používania tejto webovej stránky uzavreté medzi vami a spoločnosťou skupiny Novartis, ktorá túto webovú stránku spravuje, tzn. Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, IČO: 36 723 304, DIČ:202 230 2425, IČ DPH: SK2022302425, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44016/B („spoločnosť Novartis“), sa v rozsahu, v ktorom sú predmetné otázky upravené v týchto Pravidlách a podmienkach používania, nimi nahrádzajú. Tieto Pravidlá a podmienky používania majú pred takýmito dohodami prednosť. Spoločnosť Novartis dodržiava pri spravovaní tejto webovej stránky všetky platné právne predpisy, ktoré sa na jej prevádzku vzťahujú a podlieha kompetenciám príslušných dozorných orgánov (napr. Štátna obchodná inšpekcia, prípadne Štátny dozor pre kontrolu liečiv alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

 

2. Informácie o výrobkoch spoločnosti alebo skupiny Novartis

Tieto webové stránky sú určené na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a môžu obsahovať informácie o výrobkoch spoločnosti alebo skupiny Novartis, ktoré sú určené iba na všeobecné informačné účely. Veľa z uvedených farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok možno získať iba na základe lekárskeho predpisu, a nie všetky tieto výrobky sú dostupné vo všetkých krajinách. Informácie o výrobkoch nie sú určené na to, aby poskytovali kompletné lekárske informácie. AK MÁTE NEJAKÉ ZDRAVOTNÉ ŤAŽKOSTI, BEZODKLADNE NAVŠTÍVTE LEKÁRA ALEBO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI. NEPOSKYTUJEME ŽIADNU OSOBNÚ LEKÁRSKU DIAGNÓZU ANI RADY OHĽADNE LIEČBY KONKRÉTNEHO PACIENTA A/ALEBO OCHORENIA. Vždy by ste mali získať kompletné lekárske informácie o vašich liekoch viazaných na lekársky predpis alebo zdravotníckych pomôckach (vrátane ich zdravotných prínosov a možných nežiaducich účinkov) na základe prediskutovania správneho užívania lieku (liekov) alebo zdravotníckych pomôcok priamo s vaším predpisujúcim lekárom alebo, v prípade potreby, s iným zdravotníckym pracovníkom. Lekárski odborníci môžu získať kompletné lekárske informácie z písomnej informácie pre používateľov (príbalového letáka) výrobku. Informácie o týchto výrobkoch sa v závislosti od krajiny môžu odlišovať. Pacienti, lekári a iní lekárski odborníci by si mali u miestnych zdravotníckych zdrojov a regulačných orgánov overiť informácie platné pre ich krajinu. Okrem toho, platné predpisy v mnohých krajinách obmedzujú (alebo v niektorých prípadoch dokonca zakazujú) možnosť spoločnosti Novartis poskytovať informácie a/alebo priamo odpovedať pacientom na otázky týkajúce sa jej výrobkov viazaných na lekársky na predpis. Spoločnosť Novartis však odpovie na otázky vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a poskytne mu informácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ak je táto webová stránka určená iba určeným príjemcom, napr. zdravotníckym pracovníkom alebo osobám oprávneným predpisovať alebo vydávať lieky, budete o tom vždy vopred upozornený/á. V prípade, že spoločnosť Novartis zistí, že nespĺňate podmienky vstupu na webovú stránku, bude to považovať za porušenie týchto Pravidiel a podmienok používania.

 

3. Používanie informácií

Túto webovú stránku si môžete kedykoľvek prehliadať a prezerať. Upozorňujeme však, že pristupovať k informáciám na tejto webovej stránke vrátane akéhokoľvek textu, obrazov, audia a videa („Informácie“) alebo sťahovať alebo používať tieto Informácie možno len na vlastné nekomerčné použitie. Z dôvodu ochrany práv duševného vlastníctva nesmiete distribuovať, meniť, prenášať, opätovne zverejňovať ani používať Informácie na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Novartis. Vždy musíte zachovať a uviesť plné znenie informácie o autorských právach/autorovi alebo iných právach, pripojenej k niektorej z Informácií, ktorú si stiahnete. Mali by ste pokladať za samozrejmé, že všetko, čo vidíte a čítate na tejto webovej stránke, je chránené autorskými právami, kým nie je uvedené inak. Informácie preto nemožno použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Novartis, s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Pravidlách a podmienkach používania alebo v texte na tejto webovej stránke.

Spoločnosť Novartis ale nezaručuje ani nevyhlasuje, že používaním materiálov zobrazených na tejto stránke nemôže potenciálne dôjsť k porušeniu práv tretích strán, ktoré nie sú vlastnené spoločnosťou skupiny Novartis a nie sú ani jej partnerskými spoločnosťami.

S výnimkou vášho obmedzeného oprávnenia prehliadania si Informácií sa vám neposkytujú žiadne ďalšie oprávnenia či práva k Informáciám na tejto webovej stránke, ani žiadne autorské práva alebo licencie od spoločnosti či skupiny Novartis alebo autorské práva či licencie alebo iné povolenia tretích strán.

 

4. Ochranné známky/vlastnícke práva

Mali by ste považovať za samozrejmé, že akékoľvek prípadné názvy výrobkov vyskytujúcich sa na tejto stránke, či už sú uvedené alebo nie veľkým písmom, alebo spolu so symbolmi ochranných známok alebo registrácie, sú ochrannými známkami spoločnosti skupiny Novartis, ktorá spravuje túto stránku, a/alebo iných strán.

 
5. Odmietnutie záruk

Spoločnosť Novartis vyvíja náležité úsilie na zabezpečenie toho, aby boli Informácie presné a aktualizované. Tieto Informácie ale môžu obsahovať technické nepresnosti alebo chyby v písaní. Spoločnosť Novartis si vyhradzuje právo robiť zmeny, opravy a/alebo úpravy prípadne vylepšenia Informácií a ďalšieho obsahu a nastavení webovej stránky, a to kedykoľvek a bez oznámenia.

Spoločnosť Novartis neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia, pokiaľ ide o úplnosť alebo presnosť akýchkoľvek Informácií a nepreberá žiadnu zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v obsahu tejto webovej stránky.

SPOLOČNOSŤ NOVARTIS NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, POKIAĽ IDE O ÚPLNOSŤ ALEBO PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ NA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKE, ICH ĎALŠIE POTENCIÁLNE VYUŽITIE ALEBO VÝKLAD. INFORMÁCIE BY MALI POUŽÍVATELIA VŽDY DÔKLADNE ZHODNOTIŤ A ZVÁŽIŤ, POSÚDIŤ APLIKÁCIU POZNATKOV A INFORMÁCIÍ Z TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY V KONKRÉTNOM KONTEXTE A ZOHĽADNIŤ ODBORNÉ ZDROJE, NA KTORÉ SA INFORMÁCIE ODKAZUJÚ PRÍPADNE ĎALŠIE RELEVANTNÉ ZDROJE.

Spoločnosť Novartis tiež nepreberá žiadnu zodpovednosť a nebude zodpovedná za žiadne poškodenie vášho počítačového zariadenia alebo iného majetku spôsobeného vírusmi, ktoré ich môžu infikovať, v dôsledku prístupu k Informáciám alebo v dôsledku používania tejto webovej stránky.

Spoločnosť Novartis si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek bez oznámenia a bez vyvodenia akejkoľvek zodpovednosti túto webovú stránku zrušiť.

 

6. Autorské práva k informáciám, ktoré nám poskytnete

Ste si vedomý/á, že s výnimkou osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov, akákoľvek reakcia, komentár alebo materiál, ktorý poskytnete v rámci tejto   webovej    stránky, vrátane otázok, poznámok, návrhov a podobne, nie je dôverná, a takto sa s ňou, za dodržania platných právnych predpisov, bude aj zaobchádzať. Ak by išlo o autorské dielo v zmysle platných právnych predpisov, súhlasíte, aby spoločnosť Novartis alebo jej partnerské spoločnosti použili toto dielo na akýkoľvek účel, vrátane, nie však výlučne, rozmnožovania, sprístupnenia, prenesenia, vysielania alebo jeho zverejnenia. Navyše, spoločnosť Novartis môže ľubovoľne a bezodplatne nakladať so všetkými nápadmi, návrhmi, know-how alebo technikami, ktoré vychádzajú z informácii, ktorú dáte na túto webovú stránku, na akýkoľvek účel vrátane, nie však výlučne, na účel vývoja, výroby výrobkov a obchodovania s nimi.

 

7. Výrobky na celom svete

Táto webová stránka môže obsahovať informácie o výrobkoch a službách poskytované globálne. Nie všetky výrobky a služby sú ale k dispozícii vo všetkých krajinách. Preto umiestnenie odkazu na nejaký výrobok alebo službu na tejto webovej stránke neznamená, že tento výrobok alebo služba je alebo bude dostupný/á vo vašej krajine. Výrobky uvedené na tejto webovej stránke môžu podliehať požiadavkám podľa právnych predpisov v závislosti od konkrétnej krajiny. V dôsledku toho návštevníci môžu byť upozornení na to, že niektoré súčasti tejto webovej stránky sú určené iba pre vymedzený okruh odborníkov alebo iba pre návštevníkov z niektorých krajín. Nič na tejto webovej stránke sa nemá chápať ako reklama alebo propagácia nejakého výrobku, ktorý nie je schválený v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi krajiny vášho bydliska, alebo v krajine, z ktorej túto webovú stránku používate.

 

8. Odkazy na túto webovú stránku

Spoločnosť Novartis neprezrela a neskontrolovala všetky webové stránky tretích strán, ktoré môžu na túto webovú stránku odkazovať. Upozorňujeme, že spoločnosť Novartis nie je zodpovedná za webové stránky tretích strán alebo iné subjekty odkazujúce na túto webovú stránku. Ak chcete na vašej stránke umiestniť odkaz na túto webovú stránku spravovanú spoločnosťou Novartis, môžete tak spraviť na základe predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Novartis. V prípade, že na svoje webové stránky umiestnite odkazy na túto webovú stránku bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Novartis, spoločnosť Novartis môže žiadať, aby ste takýto odkaz odstránili. Citácie alebo používanie jednej alebo viacerých súčastí tejto webovej stránky na stránkach tretích strán sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Novartis zakázané.

 

9. Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Spoločnosť Novartis nezodpovedá za webové stránky tretích strán, na ktoré sa táto webová stránka odkazuje. Keď budete odchádzať z tejto webovej stránky, upozorníme vás, že pravidlá a podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke tretej strany sú odlišné a mali by ste im venovať náležitú pozornosť. Spoločnosť Novartis na seba nepreberá žiadnu zodpovednosť za odkazy na iné webové stránky a predovšetkým žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo legálnosť obsahu iných webových stránok. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť v prípade, ak by tretie strany, na ktorých webové stránky odkazujeme, nerešpektovali alebo porušovali právne predpisy ochrany osobných údajov alebo iné právne predpisy.

 

10. Uverejňovanie informácií a pravidlá zverejňovania príspevkov na tejto webovej stránke

Spoločnosť Novartis si za podmienok určených platnými právnymi predpismi vyhradzuje právo kontrolovať obsah informácií zverejňovaných používateľmi na tejto webovej stránke, napríklad v rámci diskusie, chatov, nástenky a podobne.

ZAKAZUJE SA UVEREJŇOVAŤ ALEBO PRENÁŠAŤ AKÝKOĽVEK NEZÁKONNÝ, VÝHRAŽNÝ, URAŽLIVÝ, OČIERŇUJÚCI, OBSCÉNNY, ŠKANDALÓZNY, POTUPUJÚCI ALEBO ZNEVAŽUJÚCI OBSAH ALEBO MATERIÁL. ZAKAZUJE SA TIEŽ UVEREJŇOVAŤ ALEBO PRENÁŠAŤ AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO MATERIÁL, KTORÝ BY MOHOL PREDSTAVOVAŤ ALEBO PODPOROVAŤ SPRÁVANIE, Z KTORÉHO BY BOLO MOŽNÉ VYVODIŤ TRESTNOPRÁVNU ALEBO OBČIANSKOPRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ ALEBO TAKÝ, KTORÝ BY MOHOL INAK PORUŠOVAŤ PRÁVNE PREDPISY ALEBO DOBRÉ MRAVY. SPOLOČNOSŤ NOVARTIS BUDE V PRÍPADE PORUŠENIA TOHTO PRAVIDLA NEVHODNÝ OBSAH ALEBO MATERIÁLY MAZAŤ PRÍPADNE ZABRÁNI JEHO/ICH ZVEREJNENIU.

Spoločnosť Novartis bude plne spolupracovať so všetkými orgánmi činnými v trestnom konaní a bude rešpektovať súdne rozhodnutia vyžadujúce alebo nariaďujúce spoločnosti Novartis, aby odhalila totožnosť kohokoľvek, kto uverejňuje takýto obsah, alebo odhalila zdroje takéhoto obsahu alebo materiálov na tejto webovej stránke.

 

11. Dôsledky

Ak sa dozvieme, že ste porušili pravidlá a podmienky uvedené v týchto Pravidlách a podmienkach používania, alebo existuje odôvodnená obava, že vaše konanie bezprostredne smeruje k takémuto porušeniu, okamžite môžeme prijať nápravné opatrenie vrátane toho, že vám ako používateľovi zabránime používať túto webovú stránku, a tiež odstránime všetky informácie, údaje a obsah, ktoré ste na túto webovú stránku uložili, a to kedykoľvek a bez oznámenia. Ak sme boli tým, že ste porušili tieto Pravidlá a podmienky používania poškodení, môžeme, v prípade, že sa tak rozhodneme, od vás žiadať odškodnenie.

 

12. Revízie

Spoločnosť Novartis môže kedykoľvek prepracovať a upraviť tieto Pravidlá a podmienky používania zverejnením ich aktualizovanej verzie. Keďže sa na vás tieto Pravidlá a podmienky používania budú vždy vzťahovať v zmenenej, t. j. aktualizovanej verzii, mali by ste túto webovú stránku pravidelne navštevovať s cieľom pozrieť si aktuálne znenie Pravidiel a podmienok používania, ktorými ste viazaní.